គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ។                រាល់ចម្ងល់ ឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះ សាធារណជនអាចទូរស័ព្ទ មកកាន់គ្រឹះស្ថានរបស់យើងខ្ញុំ ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច មកកាន់លេខទូរស័ព្ទ ខ្សែទី១៖ ០១០ ៨៤ ៣៣៣៣ និងខ្សែទី២៖ ០១០ ៥៨ ៣៣៣៣។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


លោកស្រី គួន ធីតា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី គួន ធីតា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវុត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅពីសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ លោកស្រី ធ្លាប់បានចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនាញជាច្រើន ព្រមទាំងជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ក៏ដូចជាពាណិជ្ជករមួយរូបដែលមានទុនវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើន។

ដៃគូសហការ