• ផលិតផល និង សេវាកម្ម

ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យ កសិកម្មក្នុងស្រុក និងតម្រូវការ របស់អតិថិជនដែលកំពុង ប្រកបរបរកសិកម្ម ដូចជា កសិកម្មធ្វើស្រែ ចំការ

ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ វិស័យវិនិយោគទុនក្នុងស្រុក ដូចជា ការធ្វើអាជីវកម្ម លក់ដូរ និង ជំនួញលើសេវាកម្មផ្សេងៗ និងមុខរបរផ្សេងៗ

ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់វិស័យ វិនិយោគទន់ក្នុងស្រុកដូចគ្នា ផងដែរ ដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មលក់ ដូរ និងជំនួញលើសេវាកម្មផ្សេងៗ និងមុខរបរផ្សេងៗ

ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ឥណទានទៅឱ្យ អតិថិជនក្នុងគោលបំណងយក ទៅប្រើប្រាស់ ក្នុងសាងសង់ ឬ កែលម្អ ផ្ទះ អាគារ និង ការសាងសង់ផ្សេងៗ

ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឥណទានទៅឱ្យ អតិថិជនក្នុងគោលបំណងយកទៅទិញសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឥណទានទៅឲ្យអតិថិជនដែល ត្រូវការខ្ចីប្រាក់បន្ទាន់និងយក ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរយះពេលខ្លី

របាយការណ៏ ប្រចាំឆ្នាំ
 • របាយការណ៏កំណើនផលិតផលឆ្នាំ ២០១៥

 • របាយការណ៏ចុងក្រោយឆ្នាំ ២០១៤

បណ្ដាញសាខា និង ទំនាក់ទំនង
 • ភ្នំពេញ(ទីស្នាកការកណ្ដាល): 023 6666 514
 • ភ្នំពេញ(ផ្សារដើមថ្កូវ): 023 6666 514
 • សាខាខេត្ត កណ្តាលៈ 016 720 015
 • សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺៈ ​​015 202 292
 • សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងៈ 070 333 294
 • សាខាខេត្ត បាត់ដំបងៈ 010 555 317
 • សាខាខេត្ត ពោធិ៏សាត់ៈ 010 333 780
 • សាខាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំៈ 015 210 016
 • សាខាខេត្ត សៀមរាបៈ 070 555 910
 • សាខាខេត្ត តាកែវៈ 015 522 341
 • សាខាខេត្ក ស្វាយរៀង: 070 555 324