• ឱកាសការងារ

ជំនាញជ្រើសរើស តួនាទី ចំនួនជ្រើសរើស កន្លែងធ្វើការ
របាយការណ៏ ប្រចាំឆ្នាំ
 • របាយការណ៏កំណើនផលិតផលឆ្នាំ ២០១៥

 • របាយការណ៏ចុងក្រោយឆ្នាំ ២០១៤

បណ្ដាញសាខា និង ទំនាក់ទំនង
 • ភ្នំពេញ(ទីស្នាកការកណ្ដាល): 023 6666 514
 • ភ្នំពេញ(ផ្សារដើមថ្កូវ): 023 6666 514
 • សាខាខេត្ត កណ្តាលៈ 016 720 015
 • សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺៈ ​​015 202 292
 • សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងៈ 070 333 294
 • សាខាខេត្ត បាត់ដំបងៈ 010 555 317
 • សាខាខេត្ត ពោធិ៏សាត់ៈ 010 333 780
 • សាខាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំៈ 015 210 016
 • សាខាខេត្ត សៀមរាបៈ 070 555 910
 • សាខាខេត្ត តាកែវៈ 015 522 341
 • សាខាខេត្ក ស្វាយរៀង: 070 555 324