• ព្រឹត្តិការណ៏ចុងក្រោយកិច្ចប្រជុំបិទវគ្គសិក្សានិងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ដោយទទួលបាននូវទន្និផលដែលជាកំណើនទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើការ​ ប្រជុំរួចមក ស្ថានបណ្ណបានបង្កើននូវចំនេះដឹងដល់បុគ្គលិកដើមជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការ ប្រមូលឲ្យបាននូវកំណើនផលិតផលក្នុងគម្រោងឆ្នាំ ២០១៦

ភាពជោគជ័យរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ​​វត្ថុ សហគ្រិនភាព ភីអិលស៊ី និង ការបង្កើនប្រតិបត្តិការក្នុងការជួយយសម្រូល អត្រាកាប្រាក់ដល់អតិថិជន

ដោយទទួលបាននូវទន្និផលដែលជាកំណើនទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើការ​ ប្រជុំរួចមក ស្ថានបណ្ណបានបង្កើននូវចំនេះដឹងដល់បុគ្គលិកដើមជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការ ប្រមូលឲ្យបាននូវកំណើនផលិតផលក្នុងគម្រោងឆ្នាំ ២០១៦

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ​​វត្ថុ សហគ្រិនភាព ភីអិលស៊ីបានចូលរួមផ្ដល់អំណោយ

ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ​​វត្ថុ សហគ្រិនភាព ភីអិលស៊ី បានចូលរួម ផ្តល់អំណោយ ដល់វត្ថចាស់ ស្ថិតក្នុងខេត្តតាកែរ ។ អំណោយទាំងអស់រួមមាន ថវិការ គ្រឿងបរិភោគមួយចំនួន ដែលសរុបថវិការជាង ២០ លានរៀល

គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ​​វត្ថុ សហគ្រិនភាព ភីអិលស៊ី បង្តើតដៃគូរសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមេគង្គម៉ាយក្រូអិនសួរេន ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់អតិជន

ចាប់ពីពេលនេះទៅអតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងសុវត្តិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយផលិតផលនោះបានរួមបញ្ចូលនូវសេវកម្មថ្មី

របាយការណ៏ ប្រចាំឆ្នាំ
 • របាយការណ៏កំណើនផលិតផលឆ្នាំ ២០១៥

 • របាយការណ៏ចុងក្រោយឆ្នាំ ២០១៤

បណ្ដាញសាខា និង ទំនាក់ទំនង
 • ភ្នំពេញ(ទីស្នាកការកណ្ដាល): 023 6666 514
 • ភ្នំពេញ(ផ្សារដើមថ្កូវ): 023 6666 514
 • សាខាខេត្ត កណ្តាលៈ 016 720 015
 • សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺៈ ​​015 202 292
 • សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងៈ 070 333 294
 • សាខាខេត្ត បាត់ដំបងៈ 010 555 317
 • សាខាខេត្ត ពោធិ៏សាត់ៈ 010 333 780
 • សាខាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំៈ 015 210 016
 • សាខាខេត្ត សៀមរាបៈ 070 555 910
 • សាខាខេត្ត តាកែវៈ 015 522 341
 • សាខាខេត្ក ស្វាយរៀង: 070 555 324