• អតិថិជន

គ្រប់អតិថិជនមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មកម្ចីប្រាក់ ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព ភីអិលស៊ីគ្រប់ម៉ោង គ្រប់ពេលវេលា ។

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួបានសេវាកម្មកម្ចីប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

- ជាប្រជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់

- មានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមុខរបររបស់ខ្លួន

- ជាប្រជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ -មានបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមុខរបររបស់ខ្លួន

- មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ មានភាពស្មោះត្រង់ និងចេះគោរពច្បាប់

- ប្រកបមុខរបរស្របច្បាប់

- មានឯកសារសម្គាល់ខ្លួន ព្រមទាំងមានទ្រព្យធានា

- ជាទូទៅ អ្នកទទួលបានកម្ចីចាប់ពីអាយុ ៣១

- ៤៥ឆ្នាំ ដែលជាអាយុដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ មានបទពិសោធន៍ច្រើន មានថាមពល និងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អ។ ភាគច្រើននៃឥណទានទាំងនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជាចំណែក និងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច(ពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម ផលិតកម្ម សេវាកម្ម និងកសិកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាកសិករ មិនមែនពឹងផ្អែក តែ លើកសិកម្មមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ក្នុងការបង្កើតចំណូល ប៉ុន្តែថែមទាំងមានរបរកសិកម្មតាមរដូវកាល ដូចជានេសាទ ដាំដុះ និងចិញ្ចឹម សត្វ។

របាយការណ៏ ប្រចាំឆ្នាំ
 • របាយការណ៏កំណើនផលិតផលឆ្នាំ ២០១៥

 • របាយការណ៏ចុងក្រោយឆ្នាំ ២០១៤

បណ្ដាញសាខា និង ទំនាក់ទំនង
 • ភ្នំពេញ(ទីស្នាកការកណ្ដាល): 023 6666 514
 • ភ្នំពេញ(ផ្សារដើមថ្កូវ): 023 6666 514
 • សាខាខេត្ត កណ្តាលៈ 016 720 015
 • សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺៈ ​​015 202 292
 • សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងៈ 070 333 294
 • សាខាខេត្ត បាត់ដំបងៈ 010 555 317
 • សាខាខេត្ត ពោធិ៏សាត់ៈ 010 333 780
 • សាខាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំៈ 015 210 016
 • សាខាខេត្ត សៀមរាបៈ 070 555 910
 • សាខាខេត្ត តាកែវៈ 015 522 341
 • សាខាខេត្ក ស្វាយរៀង: 070 555 324